การระดมทุน

     ไคเมร่า ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมระดมทุนที่ดีที่สุดจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของทุนและในส่วนของการกู้ยืม

  1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจง (PP) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)
  2. การจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. การจัดหาผู้ร่วมลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. การจำนำหุ้น (Share-Pledge)