1. การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ QIANHAI EQUITY EXCHANGE (QHEE) ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติแห่งแรกในประเทศจีน

    ไคเมร่า ได้รับสิทธิในการนำบริษัทของประเทศต่างๆไปจดทะเบียนในตลาด Qianhai Equity Exchange (QHEE) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่อันดับสี่ของประเทศจีน โดยรัฐบาลจีนเป็นผู้ก่อตั้งและบริหาร ตลาด QHEE มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนารูปแบบที่ใช้ร่วมกันของตลาดรอง ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ (OTC Market) และตลาดทุนหลายระดับ

QHEE เป็นตลาดทุนและแหล่งจัดหาเงินทุนซึ่งให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแห่งใหม่สำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) ด้วยความโดดเด่นดังกล่าวของ QHEE ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีน จะทำให้ QHEE เป็นผู้นำในระบบซื้อขายนอกตลาดของประเทศจีนในอนาคต

ขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนของบริษัทข้ามชาติ

เงื่อนไขในการเข้าจดทะเบียนในตลาด

การจดทะเบียนใน QHEE สำหรับบริษัทต่างชาติ

บริษัทมีระยะเวลาดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี สามารถจดทะเบียนใน QHEE ได้ เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้