2. การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ตลาดทุนไต้หวัน

เงื่อนไขในการเข้าจดทะเบียนในตลาด