ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

    ไคเมร่า ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีความรู้และความสามารถในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของบริษัท อีกทั้งยังมีทักษะและความเข้าใจในธุรกิจตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆในการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ไคเมร่า จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านการประเมินมูลค่ากิจการ/หุ้น
  2. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่ลูกค้าต้องการจะลงทุน
  3. การสอบทานความถูกต้องและความสมเหตุสมผลในการจัดทำประมาณการทางการเงิน
  4. บริการอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลือ