การบริการ

CHIMERA จะยึดแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดย ผู้ปฏิบัติงานจะมีความเป็นอิสระในการทำงานและมีมาตรฐานการทำงานที่มุ่งเน้นด้านความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อสังคม และสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและทีมผู้ปฏิบัติงานให้มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงทั้งในตลาดการเงินและตลาดทุน บริษัทได้กำหนดขอบเขตของการให้บริการ ดังนี้