ผลงาน

    ผลงานระหว่างประเทศ

  1. เป็นตัวกลางขายโรงแรม คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทยให้กับนักลงทุนต่างชาติ
  2. การระดมทุนในต่างประเทศ เช่น สนามบิน ระบบทางรถไฟ เหมืองแร่ การศึกษา ตลาดเงินตราต่างประเทศ และพลังงานทดแทนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  3. การระดมทุนให้กับบริษัทจำกัด ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาสนามกอล์ฟ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจขายตรงหลายชั้น (MLM) ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจโรงแรมและคอนโดมิเนียม
  4. การระดมทุนให้กับบริษัทมหาชน ซึ่งอยู่ในธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์และอสังหาริมทรัพย์
  5. การระดมทุนให้กับโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล เช่น โครงการทางยกระดับ โครงการขยายสนามบิน และโครงการคลองระบายน้ำ
  6. สรรหาธุรกิจที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ก่อสร้าง พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมรถยนต์ ให้แก่นักลงทุนชาวต่างชาติ