บริษัท ไคเมร่า จำกัด (CHIMERA) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2557 เป็นต้นมา

CHIMERA เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความสามารถและประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพของบุคลากรภายใต้สังกัด CHIMERA เช่น ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุน การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน / การบัญชี และงานด้านวาณิชธนกิจ ทำให้ CHIMERA มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง  และด้วยเหตุนี้ CHIMERA จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการงานในรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อาทิ การให้บริการเกี่ยวเนื่องในด้านการประเมินมูลค่ากิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งผู้ร่วมทุนและเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน การควบรวมกิจการ และรวมถึงการให้บริการด้านการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย

          ด้วยประสบการณ์และทีมงานที่มี คุณภาพที่กล่าวไว้ข้างต้นประกอบกับการให้ความสำคัญที่จริงใจแก่ลูกค้าและ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำให้ CHIMERA มีความโดดเด่นบนเส้นทางธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

          ยิ่งไปกว่านั้น CHIMERA ยังเป็นบริษัทที่มีพันธมิตรที่เป็นทั้งสถาบันการเงิน และนักลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ SINOPAC Group, TAICHIN Group, TSSCO, KTECH (Taiwan) และ AMICORP เป็นต้น

          ปัจจุบัน CHIMERA ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรมวานิชธนกิจ (IB Club) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และกำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเพื่อยื่นขอรับความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงินเต็มรูปแบบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)